Članovi Advokatskog društva „Ademović, Nožica i partneri” u oblasti krivičnog prava pružaju pravne usluge odbrane osumnjičenih / optuženih / okrivljenih, kao i usluge zaštite prava oštećenih pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini. Ova delikatna i specifična oblast jedna je od užih specijalnosti društva „Ademović, Nožica i partneri“. Članovi našeg advokatskog društva posjeduju i certifikat za zastupanje u postupcima protiv maloljetnih učinilaca krivičnih djela.

Advokat Senka Nožica, pored značajnog višedecenijskog iskustva i rezultata u najsloženijim predmetima pred domaćim sudovima, ima zapažen i međunarodni angažman u oblasti krivičnog prava. Imenovana je bila među prvim advokatima iz Bosne i Hercegovine koja je postupala pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao branilac optuženih za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, koji angažman kontinuirano traje od 2004. godine pa do danas (2017).

Članovi Advokatskog društva „Ademović, Nožica i partneri” vrlo stručno i odgovorno zastupaju klijente, kako u predmetima koji se odnose na krivična djela iz oblasti opšteg kriminala, tako i iz oblasti organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije. Također, angažovani smo i u izuzetno složenim predmetima vezanim za krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim krivičnim pravom.

Naši branioci su posebno poznati po vještini pružanja strategijskih, razumnih i praktičnih krivičnopravnih savjeta.

U dosadašnjoj praksi naši advokati susretali su se sa velikim brojem imovinskih, saobraćajnih i krvnih delikata. Trenutno  smo uključeni u mnoge vodeće slučajeve koji se vode pred domaćim sudovima, sa posebnim akcentom na krivična djela ratnih zločina, te krivična djela organiziranog kriminala u vezi sa krivičnim djelima poreske utaje, pranja novca, primanje / davanje dara ili drugih oblika koristi, nesavjesnog rada u službi, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službenih dokumenata, sklapanje štetnog ugovora i sl.